සාකච්ඡා කර ගත හැක.

සිංහල කුළුබඩු කඩේ

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 1815

  • Added: August 9, 2020

  • Sale Price: සාකච්ඡා කර ගත හැක.

  • Location: Sri Lanka

  • State: Kandy

  • City: Hatharaliyadda

  • Views: 188

  • Email: maheshdisanayaka@gmail.com

Description

• සදික්කා •වසාවාසි • කරාඹු • ගම්මිරිස් • රබර් • පුවක් • ඉඟුරු• සියඹලා• කුරැදූ • කරුංකා • එනසල් පොල් • කෝපි • කොකෝ • ඇතුළු සියළුම කුළුබඩු වර්ග තොග සහ සිල්ලරට මිලට ගැනිම සහ විකිණිම.
Wholesale and retail purchase and sale of all spices including Nutmeg • Clove • Pepper • Rubber • Arecanut • Ginger • Cinnamon • Coconut • Coffee • Cocoa

Tags :

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Success! Thanks for your comment. We appreciate your response.
You might have left one of the fields blank, or be posting too quickly