සාකච්ඡා කර ගත හැක

ශාන්ත වඩු කාර්මිකයෝ

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 1765

  • Added: August 8, 2020

  • Sale Price: සාකච්ඡා කර ගත හැක

  • Location: Sri Lanka

  • State: Kandy

  • City: Galagedara

  • Views: 195

  • Email: shanthaqways@gmail.com

Description

ෆිනිෂින් වහල • උළුවහු • ජනෙල් • දොරවල් • පැන්ට්‍රි කබඩ් • අත් වැටවල් • පුටු • අල්මාරි • ඇඳන් • මෙස සහ පේන්ට් වැඩ • පොටි අඳිම • බිත්ති පෙන්ට් වැඩ ඇතුළු සියළුම ගෘහ නිර්මාණ කටයුතු ඉතාම සධාරණ මිලට කර ගැනිමට මාව අමතන්න. Contact me to get all the architectural work at a very reasonable price including Finishing Roof • Frames•Doors • Pantry Cabinets • Handrails • Chairs • Cabinets • Beds • Tables & Paint work • Wall paint work

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Success! Thanks for your comment. We appreciate your response.
You might have left one of the fields blank, or be posting too quickly