සාධාරණ මිල ගණන් යටතේ සකච්ඡා කර ගත හැක.

ජගත් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 1527

  • Added: August 3, 2020

  • Sale Price: සාධාරණ මිල ගණන් යටතේ සකච්ඡා කර ගත හැක.

  • Location: Sri Lanka

  • State: Kandy

  • City: Galagedara

  • Views: 184

  • Email: jagathqways@gmail.com

Description

කොම්ප්‍රෙෂර්, ඩ්‍රිල්, ග්‍රයින්ඩර්, හිල්ට්‍රි, වෙල්ඩින් ප්ලාන්ට්, වතුර මොටර්, පලංචිපලංචි බට,
ඉනිමං, තණකොළ කපන මැෂින්, කොන්ක්‍රිට් අච්චු, යකඩ කම්බි නවන මැෂින්,
ලෑලි කපන මැෂින් ඇතළු සියළුම ඉදිකිරිම් උපකරණ කුලියට සපයනු ලබේ.
Compressor, Drill, Grinder, Hiltory, Welding Plant, Water Motor, Scaffolding,
Ladders, lawn mowers, concrete molds, iron wire bending machines,
All construction equipment, including sawmills, is for rent.

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Success! Thanks for your comment. We appreciate your response.
You might have left one of the fields blank, or be posting too quickly