සාකච්ඡා කර ගත හැකිය

නිලන්ත ඔටෝ ඉලෙක්ට්‍රිකල්ස්.

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 1417

  • Added: August 1, 2020

  • Sale Price: සාකච්ඡා කර ගත හැකිය

  • Location: Sri Lanka

  • State: Kurunegala

  • City: Kuliyapitiya

  • Views: 181

  • Email: nilanthaautoele@gmail.com

Description

1.ඔටෝ ඉලෙක්ට්‍රිකල්ස්
2. ඕල්ටර්නේටර්, ස්ටාටර් මෝටර්
3. සියළුම වාහන සඳහා විදුලි උපකරණ
4. සියළුම වාහන සඳහා විදුලි පද්ධති අලුත්වැඩියා කිරීම සහ සැකසීම ( Auto Electrical Repairing )

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Success! Thanks for your comment. We appreciate your response.
You might have left one of the fields blank, or be posting too quickly